ZAKOŃCZYŁ SIĘ GORZOWSKI TYDZIEŃ SENIORA

 SENIOSEN

Fot. Bartłomiej Nowosielski

Prezentacje on-line zespołów seniorskich, konkurs dla seniorów, bezpłatne zwiedzanie Muzeum Lubuskiego oraz dwa spektakle w teatrze – to działania, jakie mogły być zorganizowane, z uwzględnieniem obostrzeń epidemicznych, podczas Gorzowskiego Tygodnia Seniora.

Z uwagi na pandemię tegoroczna edycja została skrócona z tygodnia do trzech dni, miała inny charakter niż wydarzenia z lat poprzednich. Obchody zakończyły się zabawnym spektaklem pt. Żona potrzebna od zaraz, w wykonaniu gorzowskich aktorów. Reakcja widzów podczas przedstawienia potwierdziła, że także taki teatr jest potrzebny – lekki, łatwy i przyjemny. W dobrych humorach seniorzy opuszczali podwoje teatru, komentując na gorąco humorystyczną tematykę.

Z okazji GTS przygotowany został informatora InfoSenior, w którym  znajdują się podpowiedzi dotyczące m.in. aktywnego stylu życia, relaksu, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa.

Można go otrzymać bezpłatnie m.in. w WiMBP, Muzeum Lubuskim, Teatrze im. Juliusza Osterwy, Miejskim Centrum Kultury i Miejskim Ośrodku Sztuki oraz w sali obsługi klienta Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 735 5846.

Kolejną propozycją organizatorów imprez jest konkurs pn. Pasje gorzowskich Seniorów.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1.Organizator Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.2.Uczestnicy konkursuMieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, w wieku od 60 roku życia.3.Cel konkursuPrezentacja różnych form spędzania czasu wolnego przez gorzowskich Seniorów, szczególnie w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.4.Ogólne informacje o konkursiePrzedmiotem konkursu jest zaprezentowanie swoichpasji/zainteresowań.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.5.Zasady konkursuUdział w konkursie związany jest z zaprezentowaniem swoichpasji/zainteresowań przy użyciu dowolnej formy graficznej, multimedialnej, artystycznej lub innej.Prezentacje/prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoul. Sikorskiego 3-466-400 Gorzów Wielkopolskiz dopiskiem: KONKURS PN.„Pasje gorzowskich Seniorów”.Do prezentacji/prac należy dołączyć wypełnione dokumenty, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.Termin nadsyłania prac upływa 13.11.2020 r.(decyduje data stempla pocztowego).Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika będzie miało miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE Nr L119/1 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanego RODO tj. wyrażonej przez niego zgody.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania).Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanej pracy.

 6.NagrodyI miejsce: karta podarunkowa o wartości 400,00 zł + zaproszenie dla 2osób na kolację na kwotę150,00złw jednej z gorzowskich restauracji.II miejsce: karta podarunkowa o wartości 300,00 zł + zaproszenie dla dwóch osób na kolację nakwotę150,00 zł w jednej z gorzowskich restauracji.III miejsce: karta podarunkowa o wartości 200,00 zł + zaproszenie dla dwóch osób na kolacjęna kwotę150,00 zł w jednej z gorzowskich restauracji.I WYRÓŻNIENIE: karta podarunkowa o wartości 100,00 zł.II WYRÓŻNIENIE: karta podarunkowa o wartości 100,00 zł.7.Rozstrzygnięcie konkursuDostarczone prezentacje/prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Nagrodzone zostaną najciekawsze zgłoszenia.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.11.2020 r.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznanych miejscach i wyróżnieniach.Organizator konkursu informuje, iż dane osobowe laureatów (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.Załączniki:1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.2.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w konkursie.

Załącznik nr 1 do regulaminu ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH1.Ja niżej podpisana/y wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora –Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wielkopolskim dla potrzeb niezbędnych do mojego uczestnictwa w konkursie pn. „Pasje gorzowskich Seniorów”.2.Oświadczam, że podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz świadomie i że są one zgodne z prawdą. 3.Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.gorzow.pl, oraz w regulaminie konkursu. 4.Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych osobowych i prawie do sprostowania (poprawiania) danych. 5.Wyrażam zgodę na opublikowane moich danych osobowych (imię i nazwisko) na miejskiej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. 6.Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie. 7.Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Gorzowa Wielkopolskiego i ukończyłam/em 60 lat…………………………………………..(podpis) Dane osobowe:Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do regulaminu KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4. 2.W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.; za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl3.Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu możliwości Pani/Pana uczestnictwa w konkursie pn. „Pasje gorzowskich Seniorów”.Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt. 3, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; prawo do sprostowania(poprawiania) danych osobowych.7.Biorąc pod uwagę fakt, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

255 total views, 1 views today

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komentowanie zamknięte.